Warji Aru 742103 Badiyaso 742103 Baima 742103 Dagu 742103 Dansai 742103 Dawatsi 742103 Disa 742103 Gabanga 742103 Ganji 742103 Ingila 742103 K/katanga 742103 Katanga 742103 Lirna`a 742103 Marasuwa 742103 Muda 742103 Rumba 742103 Shitako 742103 Sosaye 742103 Tudun Wada 742103 Tuya 742103 Warji 742103 Yayari 742103 Zurgwai 742103