District: Ankpa Town Zip Code Abache 270101 Abo 270101 Acherane 270101 Adde 270101 Aguma 270101 Aka 270101 Akwu 270101 Ankpa 270101 Atuma 270101 Biraidu 270101 Ebakpoti 270101 Ede 270101 Efiwo 270101 Egbeche 270101 Ejegbo 270101 Ejinya-Abakpa 270101 Ejinya-Efoje 270101 Emanyi 270101 Emedo 270101 Emekutu 270101 Emere 270101 Enale 270101 Enekpoli 270101 Igbahala 270101 Igocha 270101…